Study Exclusion reasons Remarks Reference(s)
Dai W, 2020 retrospective cohort other inadequate statistical analysis

Wei Dai, Jian Wu, Tianfu Li, Jiawei Shen, Rongrong Pang, Bangshun He, Tao Luo, Yanju Guo, Yang Yang, Jun Zhao, Mingchao Zhang, Na Li, Ying Han, Qiuyue Wu, Weiwei Li, Xinyi Xia BMC Cardiovascular Diabetology